САУ
  •   main@сау.укр
  •  +3(080) 0000000

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ УКРАЇНИ

Протокол № 01/09-04 від «04» вересня 2017 року.

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ УКРАЇНИ”  

  

м. Київ – 2017 рік.

 

 


 

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ УКРАЇНИ” (надалі Організація) - є добровільним, неприбутковим громадським об’єднанням, яке створене згідно Закону України "Про громадські об’єднання" та об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.3. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, може мати свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, а також цим Статутом.          

1.5. Організація не має на меті отримання прибутку.

1.6. Повне найменування Організації:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ УКРАЇНИ”.

1.7. Скорочене найменування Організації:

українською мовою – ГО САУ”.

1.8. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

 

2. мета (ЦІЛІ) та НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є захист особистих, соціальних інтересів її членів в галузі дорожнього руху, у відносинах пов’язаних з придбанням автотранспорту та реалізації прав щодо вільного володіння, розпорядження та експлуатації автомобільного транспорту. Сприяння та пропагування культурного та безпечного водіння автомобіля серед громадян України. Захист інтересів членів у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, правоохоронними органами, які здійснюють продаж, технічне обслуговування контроль за технічним станом автомобілів їх реєстрацію, правилами та безпекою їх експлуатації, правилами дорожнього руху.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація в установленому законом порядку проводить наступну діяльність:

-       Сприяння підвищення якості надання сервісних та супутніх послуг продавцями автомобілів, сприяння розвитку цивілізованого прозорого та чесного ринку автотранспорту в Україні;

-       Представництво інтересів Членів Організації у відносинах з державними, центральними та місцевими органами влади та управління, органами місцевого самоврядування, громадськими органами та організаціями;

-       Участь в підготовці проектів нормативно-правових актів (в тому числі альтернативних), що стосуються сфери діяльності Організації та її Членів, розроблення пропозицій щодо удосконалення державного регулювання обігу автомобілів;

-       Організація та участь в автомобільних виставках, презентаціях, інших рекламно - інформаційних заходах;

-       Інформування громадськості та державних органів і установ про діяльність Організації та її Членів;

-       Участь у заходах, пов’язаних з обговоренням та розробкою питань щодо встановлення вимог сертифікації до автомобілів, запчастин, вузлів, агрегатів, додержання вимог якості, екологічної безпеки, застосування нових технологій сервісу та ремонту тощо;

-       Популяризація мети створення Організації, спільних заходів та інших проектів соціальних проектів, які провадяться спільно з Членами організації Членів Організації;

-       Організація і проведення добродійних, милосердних заходів щодо яких буде прийматися відповідне рішення Загальних зборів;

-       Відстоювання інтересів Членів Організації перед різними структурами;

-       Надання практичної допомоги Членам Організації у встановленні ділового співробітництва, прямих зв'язків з українськими та іноземними партнерами;

-       Інформаційне та консультаційне забезпечення Членів Організації;

-       Представництво інтересів Членів Організації в національних, іноземних та міжнародних організаціях, діяльність яких відповідає інтересам Членів Організації;

-       Сприяння розвитку автомобільного спорту, надання допомоги спортивним клубам в проведенні спортивних заходів, про що будуть прийматися відповідні рішення Загальних зборів;

-       Інші дії та заходи, які не суперечать законодавству України, цьому Статуту та необхідність яких витікає з мети та напрямків діяльності Організації.

2.3. Організації забороняються дії, що суперечать Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та цьому Статуту, які можуть бути використані в злочинних цілях проти суспільства.

2.4. Організація не займається будь-якою політичною діяльністю і не надає допомоги політичним партіям у їх діяльності.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

3.2. Прийом до Організації Членів (учасників) та припинення членства (участі) в Організації здійснюється Загальними зборами на підставі письмової заяви.

3.3. Всі Члени (учасники) Організації мають рівні права. Загальні збори Організації мають право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.4. Загальні збори Організації мають право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

3.5. Організація може мати почесне членство (участь). Почесними Членами (учасниками) можуть бути особи, які внесли значний вклад у розвиток Організації. Почесних Членів (учасників) Організації затверджують Загальні збори Організації.

3.6. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх Членів (учасників) як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

3.7. Члени (учасники) Організації мають право:

-  брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

-  одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

-  обирати та бути обраним до органів управління Організації;

-  вносити пропозиції до органів управління Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;

-  мати доступ до фінансових та інших звітів Організації

-  припиняти своє членство (участь) в Організації на підставі поданої заяви.

3.8. Члени (учасники) Організації зобов`язані:

-  виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

-  брати участь у роботі Організації;

-  пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

-  виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

-  дотримуватись положень цього Статуту;

-  надавати добровільну допомогу Організації через сплату членських внесків.

3.9. Члени (учасники) Організації можуть мати також і інші права і обов’язки, якщо вони закріплені в цьому Статуті або в Положенні про Членів (учасників) Організації.

3.10. Член (учасник) Організації, який скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності Організації, а також бездіяльністю, може бути виключений з числа Членів (учасників) Організації рішенням Загальних зборів Організації.

3.11. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації, кошти та інше майно, у тому числі вступний внесок, внесені до Організації її Членом (учасником), йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.12. Загальні збори Організації мають право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. Почесні члени мають право брати участь у Загальних зборах Організації з правом дорадчого голосу.

3.13. Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

3.14. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

- письмової заяви члена, поданого до Загальних зборів Організації;

- рішення Загальних зборів Організації або уповноваженого ними органу.

3.15. Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

3.16. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

3.17. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

3.18. Загальні збори приймають рішення про виключення члена Організації у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

4) неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

3.19. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами Організації. Якщо чергові Загальні збори Організації уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

 

4.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПЕРЕЛІК, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

4.1.1. Органи управління Організації:

-  Загальні збори;

-  Правління;

-  Виконавчий Директор

-  Ревізійна комісія.

4.1.2. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

4.1.3. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії).

4.1.4. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

4.2.1. Загальні збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В позачерговому порядку Загальні збори скликається за рішенням Правління Організації, Ревізійної комісії або на вимогу не менш як 10 % Членів (учасників) Організації, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім`я Правління Організації.

4.2.2. Дата, місце та порядок денний чергових Загальних зборів визначається Правлінням Організації, про що члени Організації сповіщаються за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти або письмовим повідомленням підписаним Виконавчим Директором) не пізніше ніж за 2 (два) дні до проведення Загальних зборів.

4.2.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більш як 2/3 Членів (учасників) Організації.

Рішення Загальних зборів з питань, зазначених в пунктах 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.8 приймаються 3/4 від кількості присутніх на Загальних зборах Членів (учасників) Організації, з решти питань рішення приймаються більшістю голосів.

4.2.4. До компетенції Загальних зборів належать:

4.2.4.1. затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

4.2.4.2. обрання та відкликання Виконавчого Директора та членів Правління Організації;

4.2.4.3. обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Організації;

4.2.4.4. включення до Членів (учасників) Організації та виключення з Членів (учасників) Організації;

4.2.4.5. визначення основних напрямків діяльності Організації;

4.2.4.6. реалізація права власності на майно та кошти Організації;

4.2.4.7. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

4.2.4.8. відчуження майна, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації;

4.2.4.9. розгляд і затвердження звітів Виконавчого Директора та Ревізійної комісії;

4.2.4.10. прийняття рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Організації;

4.2.4.11. вирішення інших питань щодо діяльності Організації.

4.3. Керівним органом в період між Загальними зборами, який здійснює оперативне керівництво практичною діяльністю апарату Організації, є Правління.

4.3.1. Правління обирається Загальними зборами в складі членів Правління, строком на 5 років. У разі недостатньої кількості членів Організації для обрання членів Правління, його функції виконує Виконавчий Директор. Члени Правління і Виконавчий директор не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі.

4.3.2. До повноважень Правління належать:

4.3.2.1.затвердження планів та програм діяльності Організації, які випливають з її основних завдань;

4.3.2.2.прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;

4.3.2.3.визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Організації;

4.3.2.4.сприяння розширенню джерел фінансування Організації;

4.3.2.5.затвердження проекту щорічного бюджету Організації;

4.3.2.6.господарське управління майном та коштами Організації;

4.3.2.7.затвердження штатного розкладу за поданням Виконавчого Директора;

4.3.2.8.прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх об`єднань, або про вихід з таких організацій та об`єднань;

4.3.2.9.ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління Організації;

4.3.2.10.затвердження розміру та порядку добровільної сплати вступного та членського внеску;

4.3.2.11.затвердження Положення про членство (участь) в Організації;

4.3.2.12.здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

4.3.3. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Виконавчого Директора, або більшості Членів (учасників) Організації.

4.3.4. Правління правомочне приймати рішення, якщо в його засіданні взяла участь більшість членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні, за винятком ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються 3/4 від загальної кількості членів Правління Організації.

4.3.5. При винесенні рішень кожен член Правління має один голос. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом за підписом Виконавчого Директора.

4.3.6. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Виконавчим Директором, про що члени Правління сповіщаються за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти або письмовим повідомленням підписаним Виконавчим Директором) не пізніше ніж за 2 (два) дні до проведення засідання Правління.

4.3.7. Кожен член Правління має право репрезентувати Організацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями у межах його повноважень визначених Правлінням.

4.4. Загальне керівництво діяльністю Організації здійснює Виконавчий Директор, який обирається Загальними зборами Організації строком на 5 років.

4.4.1. Виконавчий Директор має такі повноваження:

4.4.1.1.діє від імені Організації та представляє її інтереси у стосунках з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції;

4.4.1.2.скликає позачергові збори Правління;

4.4.1.3.визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління Організації;

4.4.1.4.керує роботою та забезпечує діяльність Правління Організації;

4.4.1.5.підписує протоколи Правління Організації;

4.4.1.6.здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають до розгляду Правлінням;

4.4.1.7.доповідає Правлінню про стан справ у Організації;

4.4.1.8.головує на засіданнях Правління і керує його роботою;

4.4.1.9.укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису на всіх фінансових та інших документах Організації;

4.4.1.10.розпоряджається майном та коштами Організації в межах повноважень наданих Загальними зборами;

4.4.1.11.затверджує зразки символіки, атрибутики, печаток, штампів, бланків та інших реквізитів Організації;

4.4.1.12.здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Організації, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

4.4.1.13.реагує на листи, пропозиції та скарги громадян та організацій;

4.4.1.14.репрезентує Організацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями.

4.5. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в складі голови та членів Ревізійної комісії терміном на 5 років. У разі недостатньої кількості членів Організації для обрання Ревізійної комісії, її функції виконує Голова Ревізійної комісії.

4.5.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Правління, а також за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що створені Організацією одноособово (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю).

4.5.2. Ревізійна комісія контролює:

4.5.2.1. дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Правлінням програм;

4.5.2.2. витрачання коштів та майна Організації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Організації;

4.5.2.3. ефективність використання майна Організації як самою Організацією, так і заснованими одноособово Організацією суб’єктами підприємницької діяльності;

4.5.2.4. відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;

4.5.2.5. підготовку та доведення до відома Організації результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;

4.5.2.6. складання та подання на розгляд та затвердження Організації висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Організації.

4.5.3. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її членів має право:

4.5.3.1.безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об’єктами контролю;

4.5.3.2.доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;

4.5.3.3.участі в засіданнях Правління Організації.

4.5.4. Ревізійна комісія скликається Головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.5.5. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.

4.5.6 Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

 

 

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

5.1. Виконавчий Директор звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації на засіданні Загальних зборів Організації.

5.2. Звіт готує Правління Організації. У звіті відображаються такі питання:

-  аналіз виконання Організацією, у тому числі її відокремленими підрозділами, основних завдань;

-  аналіз виконання плану Організації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

-  чисельність Організації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Організації;

-  фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації з метою виконання статутних завдань Організації;

-  результати діяльності Організації та її відокремлених підрозділів;

-  порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;

-  основні завдання Організації.

5.3. Правління Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Організації шляхом розміщення інформації за місцезнаходженням організації на спеціальному стенді.

5.4. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед членами Організації на чергових Загальних зборах. Своїм рішенням Загальні збори можуть відхилитися від цієї процедури і не заслуховувати звіти Ревізійної комісії. Питання заслуховування звітів Ревізійної комісії розглядається в загальному порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

 

6. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Робота щодо підбору штатних працівників в Організації ведеться Виконавчим Директором, який готує та подає на затвердження Правління штатний розклад.

6.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракти між робітниками і Організацією укладаються (розриваються) Виконавчим Директором на підставі чинного трудового законодавства України.

6.4. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство.

6.5. Оплата та заохочення штатних працівників Організації здійснюється у відповідності до положення, яке затверджується Правлінням Організації.

6.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов’язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне страхування тощо) і додатковими, які обумовлюються в контракті працівника.

6.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником.

6.8. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Організацією розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ

ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен Член (учасник) Організації має право, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності органів управління Організації, викривати недоліки в їх роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб. Для чого Члени (учасники) Організації мають право звертатися до органів управління та посадових осіб Організації із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів або із скаргою про їх порушення.

7.2. Вимоги до звернення:

-  звернення адресуються Загальним зборам, Правлінню, Виконавчому Директору або Ревізійній комісії, залежно від того, до повноважень якого органу належить вирішення порушених у зверненні питань;

-  у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

-  звернення може бути усним (викладеним Членом (учасником) Організації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим (надісланим поштовим відправленням);

-  звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

-  письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати подання звернення.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять робочих днів від дня його надходження.

7.3. Якщо питання порушені в зверненні не входять до компетенції органу або посадової особи яка їх одержала, звернення пересилаються за належністю не пізніше як у п'ятиденний термін, про що повідомляється Члену (учаснику) Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається Члену (учаснику) Організації з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

7.5. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи, подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє Члена (учасника) Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

7.6. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги інвалідів розглядаються Виконавчим Директором особисто.

7.7. Член (учасник) Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів чи посадових осіб Організації, має право:

-  знайомитися з матеріалами перевірки;

-  подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-  бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

-  користуватися послугами адвоката;

-  висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

-  вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

7.8. Керівні органи Організації та їх посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

-  об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви та скарги;

-  у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це вмотивовану відповідь;

-  на прохання Члена (учасника) Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-  скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів щодо припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

-  забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

-  письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

-  вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано Члену (учаснику) Організації в результаті порушення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання Члена (учасника) Організації не пізніше як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу Організації;

-  у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-  не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

-  особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

7.9. Виконавчий директор та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом Членів (учасників) Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для Членів (учасників) Організації час, за місцем їх проживання. Графіки прийому доводяться до відома Членів (учасників) Організації.

7.10. Усі звернення Членів (учасників) Організації на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду Члену (учаснику) Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

8.2. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

-  кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

-  пасивні доходи;

-  дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

-  благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

-  доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

8.3. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримування Організації, в тому числі:

-  на придбання рухомого і нерухомого майна, транспортних засобів за кошти Організації для досягнення мети і цілей Організації;

-  на оплату штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;

-  витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт тощо;

-  витрати на видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;

-  пайова участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Організації;

-  витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні та інші послуги;

-  непередбачені та інші витрати, пов’язані з реалізацією мети та завдань Організації.

8.4. Організація може надавати належне їй майно та кошти в користування, розпорядження або у володіння іншим юридичним або фізичним особам.

8.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, так само як держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.

8.6. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

8.7. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації.

8.8. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту.

8.9. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

8.10. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

8.11. Доходи (прибутки) Організації або їх частина не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.12. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Організації, визначених цим Статутом.

 

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути Членом (учасником) Організації.

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

-  реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів;

-  проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

-  представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

-  використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

-  отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

-  бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданнях Правління;

-  звертатися з клопотаннями до керівних органів Організації;

-  захищати свої законні права та інтереси.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

-  дотримуватись вимог Статуту Організації;

-  активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

-  всі дії стосовно Організації погоджувати з Правлінням Організації;

-  не допускати дій спрямованих на порушення честі та гідності Членів (учасників)  Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його саморозпуску за рішенням Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, яке приймається 3/4 голосів від кількості присутніх Членів (учасників) Організації на Загальних зборах.

10.2. Внесені зміни викладаються в Новій редакції Статуту Організації, яка затверджується Загальними зборами.

10.3. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Організації повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення.

 

11. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

11.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

11.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

11.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов'язків юридичної особи.

11.4. З метою здійснення міжнародної співпраці, Організація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

-  за рішенням Загальних Зборів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

-  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Загальні збори, які приймають рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього статуту. 

12.3. В разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

12.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

12.5. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднується Організація, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією і не має наслідком припинення діяльності Організації.

12.6. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12.7. Організація може бути заборонено судом. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 

 

Підписи:

 

Голова зборів

Гордєєва М. М.                                                                          _______________

 

 

Секретар Зборів

 

Горбенко Р. В.                                                                                   ________________